Hur fungerar en värmepump?

Det finns lite olika typer av värmepumpar men när det kommer till principen så fungerar de ungefär på samma sätt. Det handlar om att man ska komprimera för att på så sätt skapa värme och vi tänkte att vi skulle gå igenom hur en typisk värmepump är uppbyggd.

• Till att börja med så finns det en brinevätska, alltså en vätska som inte kan frysa vid de temperaturer som vi har. Den vätskan cirkulerar i den slang eller kollektorslinga och värms upp till ett antal grader genom omkringliggande värmeenergi, antingen i berg, mark, luft eller vatten. Med den värme som nu vätskan har fått från källan, cirkulerar den tillbaka till pumpen där värmeenergin ska bearbetas.
• När vätskan kommer tillbaka till pumpen så kommer den att vid värmeväxlaren (förångaren) att möta det iskalla köldmediet som cirkulerar i värmepumpen, som tidigare har bestått av freoner men idag snarare är uppbyggda med kolväten. När den ljumma vätskan då når dit förångas köldmediet.
• En kompressor i värmepumpen kommer att öka trycket på det nu gasformiga köldmediet, och eftersom att ett ökat tryck betyder att värmeenergi skapas stiger därför temperaturen.
• Med hjälpa en kondensor överförs nu den värme som har skapats från det heta köldmediet till husets värmesystem. När den värmen överförs så kommer temperaturen att sjunka i köldmediet, vilket innebär att den på nytt övergår i vätska.
• Efter det så kan processen startas på nytt och köldmediet cirkulerar vidare. I expansionsventilen kommer nu trycket att sänkas, vilket gör att temperaturen sjunker ytterligare och köldmediet blir på nytt iskallt. Processen drar igång på nytt när köldmediet då ytterligare en gång möter den ljumma vätskan från kollektorslingan.

Svårare än så är det inte, och det visar på hur förnyelsebar denna energi faktiskt är. Det är värmen som är det avgörande och att man hämtar den från platser som har solen som energikälla kommer göra att du definitivt märker och förstår att den värme som ditt hus nu värms upp med är skapad på de miljövänligaste av sätt. Värmepumpar är med andra ord en väldigt bra, driftsäker och ekonomisk investering. Innan vi går vidare på olika uppvärmningsalternativ så tänkte vi grotta in oss lite ytterligare i de olika typerna av värmepumpar.

Fyra olika typer av värmepumpar

värmepumpDet finns idag fyra olika typer av värmepumpar, och vilken du ska ha beror på hur du väljer att hämta energin ur luften. Dessa är:
Luft/luftvärmepumpar (luftvärmepump) som hämtar energi från utomhusluften och omvandlar den till varmluft i fastigheten. Inte så bra för låga temperaturer och kan inte heller producera varmvatten. Detta bör ses som ett komplement till ett annat uppvärmningsalternativ.
• Luft/vattenvärmepumpar hämtar den energi som finns i luften och omsätter den till värme till hushållet vattenburna system, där man antingen har radiatorer eller golvvärme. Med denna modell kan man även värma upp sitt vatten och den ger där med en mer heltäckande lösning är luft/luftvärmepump.
• Vätska/vattenvärmepump (Bergvärme) är den värmepump som används när man ska hämta upp energi från berggrunden (bergvärmepump), marken eller sjöbotten och det görs genom en vätska som cirkulerar i en slinga från och till värmekällan. Ett mycket bra alternativ vid lägre temperaturer, som ger ett heltäckande system där den även tar hand om uppvärmningen av vattnet i fastigheten.
• Frånluftsvärmepumpar tar tillvara på den luft som släpps ut genom husets olika ventilationssystem. Den återför den luften till värmesystemet och bidrar till uppvärmningen, men bör kompletteras med annat då den inte kan stå för huvudförsörjningen av uppvärmningen.

En fråga som nog med all säkerhet kommer att komma upp i samband med inköpet av en värmepump är hur man jämför olika värmepumpar, och vilket märke som är det bästa på marknaden. Det man då får ta i beaktande är de olika värmepumparnas verkningsgrad (COP, Coefficent Of Performance), vilket är ett begrepp som används för att man ska beskriva hur mycket värme som värmepumpen klarar av att leverera i förhållande till hur mycket el som går åt för att utvinna den. Har en värmepump, exempelvis, verkningsgraden tre så betyder det att den kan producera tre gånger så mycket värmeenergi som den tillförda energin. Det betyder alltså att om 1 kilowatt el ger dig 3 kilowatt värmeenergi, vilket är en bra affär i alla lägen.

Det man måste tänka på dock är att verkningsgraden inte är konstant hela tiden, utan den kan variera ganska kraftigt beroende på yttertemperaturen, eller kanske snarare att den varierar beroende på skillnaderna i temperaturer mellan utsida och insida på huset. Man brukar säga att ju större skillnaderna är mellan de olika temperaturerna, desto mindre verkningsgrad kommer värmepumpen att ha. Verkningsgraden brukar definieras och presenteras som ett specifikt driftfall, alltså att det råder specifika temperaturer. I dessa beräkningar tas oftast inte cirkulationspumpar med i verkningsgraden.

Då blir det definitivt mer intressant för dig som konsument att istället titta på den verkningsgrad som en värmepump uppnår i genomsnitt under ett helt år, helt oberoende av om det är sommar eller vinter eller om det är dag eller natt. Det är vad man brukar kalla för årsvärmefaktor och när man som konsument går in och jämför de olika värdena så kan det skilja väldigt mycket mellan olika tillverkare. Själva marknaden för värmepumpar är ganska snårig och prisskillnaderna indikerar ofta på skillnaderna i funktion och prestanda. Bra värmepumpar ska faktiskt kunna utvinna värme ur luften, även när det är så kallt som 20 minusgrader utomhus. Dessutom innebär en bra och driftsäker värmepump att det kommer att hålla betydligt längre, vilket gör att du inte behöver byta med samma intervall. Ett smart sätt att jämföra olika modellers förväntade livslängd och prestanda är att ta en koll på försäkringsbolagens skadestatistik. Märker du att något märke förekommer oftare bör du hålla dig borta från det.